Υποβολή Εργασιών – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Ελεύθερων ανακοινώσεων και Ηλεκτρονικών posters
Υποβολή περιλήψεων: Έως 30 Ioυνίου 2024


1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας ως αρχείο pdf/ word ή να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην online πλατφόρμα).
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Σημαντικό: κάθε ατομική πληρωμένη εγγραφή δίνει το δικαίωμα υποβολή έως τρεις (3) εργασίες ως μέλος συγγραφικής ομάδας.

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), συνολικός χρόνος παρουσίασης 10 λεπτά ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster (e-P)]

3. Με την υποβολή θα λάβετε επιβεβαιωτικό email

4. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των
ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Ι.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας
• Υλικά και Μέθοδο
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης κάθε εργασίας.

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
• Τεχνικές σύγχρονου Κυτταρολογικού εργαστηρίου
• Ανοσοκυτταροχημικές & μοριακές τεχνικές σε Κυτταρολογικό υλικό
• Εφαρμογή της πληροφορικής στην Κλινική Κυτταρολογία – Ψηφιακή Κυτταρολογία
• Διασφάλιση ποιότητας στο Κυτταρολογικό εργαστήριο
• Τυποποιημένα συστήματα διαγνωστικής ορολογίας – Συστήματα ταξινόμησης στην Κλινική Κυτταρολογία
• Γυναικολογική Κυτταρολογία – Πρωτογενής και δευτερογενής πρόληψη καρκίνου τραχήλου μήτρας.
Η διεθνής και η Ελληνική πραγματικότητα
• Γυναικολογική Κυτταρολογία – Παθολογία τραχήλου μήτρας
• Η Κλινική Κυτταρολογία στη διαχείριση ασθενών με παθήσεις του μαστού
• Κυτταρολογία αναπνευστικού. Νεοπλασματικές παθήσεις πνεύμονα-υπεζωκότα-μεσοθωράκιου (EBUS – TBNA)
• Κυτταρολογία παθήσεων κεφαλής και τραχήλου
• Κυτταρολογία θυρεοειδούς αδένα
• Παρεμβατική Κυτταρολογία
• Κυτταρολογία ήπατος – χοληφόρων
• EUS-FNA παγκρέατος-υποβλεννογόνιων όγκων ΓΕΣ
• Κυτταρολογία υγρών σωματικών κοιλοτήτων σε σχέση με την ογκολογία
• Κυτταρολογία ουροποιητικού συστήματος
• Διαγνωστική προσέγγιση αλλοιώσεων αγνώστου πρωτοπαθούς εστίας στην Κλινική Κυτταρολογία
• Συμβολή των ελάχιστα επεμβατικών μεθόδων στη διαγνωστική προσέγγιση λεμφοϋπερπλαστικών εξεργασιών
• Νευροενδοκρινικά νεοπλάσματα άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας: Δυνατότητες διαγνωστικής προσέγγισης σε υλικό λήψης δια λεπτής βελόνης
• Εφαρμογή μοριακών τεχνικών στη σύγχρονή Κλινική Κυτταρολογία
• Μοριακή ανίχνευση ογκογονιδίων στην Κλινική Κυτταρολογία
• Ιατρική ακριβείας και Κλινική Κυτταρολογία
• Υγρή βιοψία

 

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας.