Γενικές Πληροφορίες – ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ 2021

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
Μαιάνδρου 23 , 11528, Αθήνα, E-mail email: helcyto@yahoo.gr, site: www.cytology.gr

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens
Παρασκευή 17, Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου 2021

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ
Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Συνεδρίας τους. Η συνεδριακή αίθουσα θα παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση με Power Point.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Γραμματεία με το τέλος του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Σεμιναρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.