Υποβολή εργασιών-ekge 2022

Η προθεσμία υποβολής εργασιών έχει παρέλθει.

Οι περιλήψεις των εργασιών πρέπει να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω της online πλατφόρμας.
Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Προτιμήστε η περίληψη σας να υποβληθεί με επισύναψη αρχείου pdf/word.

Τρόπος Παρουσίασης
Οι τρόποι παρουσίασης είναι οι ακόλουθοι:
• Προφορική Ανακοίνωση (Oral)
• Ηλεκτρονικά Αναρτημένη Ανακοίνωση (e-Poster)
• Βίντεο Παρουσίαση

Θεματικές Ενότητες Εργασιών
Οι συγγραφείς θα πρέπει να ετοιμάσουν και να εντάξουν τις εργασίες τους σε μία από τις παρακάτω θεματικές ενότητες (που αποτελούν και τις θεματικές ενότητες του συνεδρίου).
1. Προκαρκινικές αλλοιώσεις τραχήλου μήτρας, κόλπου, αιδοίου και πρωκτού
2. Λοιμώξεις του κατώτερου γεννητικού συστήματος της γυναίκας και του πρωκτού
3. Σεξουαλικώς μεταδιδόμενοι παράγοντες και νοσήματα
4. Δερματοπάθειες αιδοίου
5. Αιδοιοδυνία
6. Ουρογεννητικό σύνδρομο της εμμηνόπαυσης
7. Σεξ και εμμηνόπαυση
8. Αισθητικές παρεμβάσεις στην περιοχή των γεννητικών οργάνων της γυναίκας

Κατά την υποβολή της περίληψης της εργασίας θα πρέπει να επιλέξουν στο αντίστοιχο πεδίο την θεματική ενότητα (μία επιλογή).
Η τελική επιλογή και κατάταξη των εργασιών σε θεματικές ενότητες παρουσίασης θα είναι ευθύνη της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Επιστολή Αποδοχής/ Απόρριψης
Επισημαίνεται ότι η τελική επιλογή των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές καθορίζεται από την Επιστημονική Επιτροπή που θα αξιολογήσει τις περιλήψεις των εργασιών.
Οι συγγραφείς (υπεύθυνοι επικοινωνίας) θα λάβουν γνώση για την αποδοχή ή μη της εργασίας τους καθώς και τις σχετικές πληροφορίες με ηλεκτρονική επιστολή μέσω e-mail.

Οδηγίες για την Προετοιμασία και την Υποβολή της Περίληψης
Για να υποβάλετε την περίληψή σας διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια συμπληρώστε την Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Γλώσσα: Οι περιλήψεις θα πρέπει να υποβληθούν και να παρουσιαστούν στην Ελληνική γλώσσα.

Συγγραφέας-Υπεύθυνος Επικοινωνίας: H Ηλεκτρονική Φόρμα Υποβολής Περιλήψεων θα πρέπει να συμπληρωθεί από τον συγγραφέα, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλη την σχετική επικοινωνία (απαραίτητη η ορθότητα του email που θα συμπληρωθεί).

Τίτλος: Ο τίτλος της περίληψης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και περιεκτικός. Παρακαλούμε μην χρησιμοποιείτε συντομογραφίες (πέραν των επιστημονικά χρησιμοποιούμενων). Ο τίτλος δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 25 λέξεις.

Συγγραφείς: Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να αναγράφονται με πεζούς χαρακτήρες. Θα πρέπει να ορίζεται το όνομα του συγγραφέα που θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση.

Φορέας: Στο πεδίο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία του φορέα προέλευσης κάθε συγγραφέα: Ιατρείο, Διαγνωστικό Κέντρο, Ιδιωτικό ή Δημόσιο Νοσοκομείο (Κλινική, Τμήμα).

Κυρίως Κείμενο
Μέγεθος: Το κυρίως κείμενο της περίληψης δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 250 – 300 λέξεις. Σε περίπτωση υποβολής και πίνακα/διαγράμματος/εικόνας το κείμενο δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 300 λέξεις.

Δομή: Η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:
• Σκοπός
• Υλικό-Μέθοδοι
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Σε περίπτωση που πρόκειται για κλινική περίπτωση (Case Report) η περίληψη θα πρέπει να ακολουθεί την παρακάτω δομή:
• Σκοπός(προαιρετικό)
• Περιγραφή Περιστατικού
• Συμπεράσματα
• Συντομογραφίες εκτός από τις πλήρως αποδεκτές και καθιερωμένες στη βιβλιογραφία, θα πρέπει να εμφανίζονται μόνον εφόσοναναφέρονται αρχικά ολογράφως και ακολουθεί σε παρένθεση η συντομογραφία
• Λατινικές ονομασίες θα πρέπει να είναι italics.

Μορφοποίηση: H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου.
Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Ι.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Σημαντικά:
• Παρακαλούμε να ελέγξετε πριν την υποβολή της περίληψής σας για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.
• Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να μην αξιολογήσει και να απορρίψει περιλήψεις που δεν υπακούν στις παραπάνω οδηγίες και κρίνονται ακατάλληλες για παρουσίαση. Παρακαλούμε ακολουθείστε προσεχτικά τις προαναφερόμενες οδηγίες και τα βήματα.
• Η τελική ταξινόμηση σε θεματικές ενότητες καθώς και ο τελικός τρόπος παρουσίασης (προφορική ή αναρτημένη) των αποδεκτών εργασιών θα καθοριστούν από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης κατόπιν αξιολογήσεως. Για την επιλογή του τρόπου παρουσίασης των εργασιών θα λαμβάνονται υπόψη η επιθυμία των συγγραφέων αλλά και οι οργανωτικές ανάγκες του Συνεδρίου.
• Περιπτώσεις περιστατικών (Case Reports) που θα κριθούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσες θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια των στρογγυλών τραπεζιών και θα δοθεί χρόνος να συζητηθούν από το κοινό, το προεδρείο και μια επιτροπή εξειδικευμένων γιατρών στο συγκεκριμένο αντικείμενο, που θα οριστεί για κάθε συνεδρία. Θα προτιμηθούν περιστατικά που να κρύβουν εκπλήξεις και περιστατικά στα οποία έχουν ήδη γίνει λάθη στη διαχείριση και απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στον περαιτέρω χειρισμό τους. Εάν το περιστατικό που θα αποστείλετε κριθεί από την επιτροπή ως κατάλληλο για τον ανωτέρω σκοπό θα ενημερωθείτε μέσω email και ενδεχομένως να σας ζητηθεί να το προσαρμόσετε στις ανάγκες της συγκεκριμένης συνεδρίας.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας