Υποβολή εργασιών-ekge-2024

Υποβολή περιλήψεων : έως 15 Σεπτεμβρίου 2024
Ελεύθερων ανακοινώσεων και Αναρτημένων Ηλεκτρονικά Ανακοινώσεων (E-Posters)


​1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της Online πλατφόρμας (μπορείτε να υποβάλετε την περίληψή σας με επισύναψη αρχείου pdf ή word ή/και να την δακτυλογραφήσετε απευθείας στην Online πλατφόρμα).
Ο κάθε συγγραφέας έχει δυνατότητα να καταθέσει έως 3 (τρείς) περιλήψεις.

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η πληρωμένη εγγραφή τουλάχιστον ενός από τους συγγραφείς.

Στην περίπτωση που η εγγραφή σας καλυφθεί από εταιρεία-χορηγό, το ποσό θα σας επιστραφεί.
Μετά την εγγραφή σας στο συνέδριο, μπορείτε να συνδεθείτε στο προφίλ σας και να υποβάλλετε την εργασία σας.

2. Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας [Εάν είναι Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), ή Αναρτημένη Ανακοίνωση e-poster (e-P)] καθώς και τη θεματολογία στην οποία εμπίπτει

3. Με την υποβολή της περίληψης της εργασίας, αποστέλλεται αυτόματα email βεβαίωσης υποβολής καθώς και ο μοναδικός αριθμός Abstract number ID, κάθε επικοινωνία ή απορία σας σχετικά θα πρέπει να αναφέρεται τον ID number με την γραμματεία του Συνεδρίου.

4. Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης για τον τρόπο παρουσίασης της κάθε εγκεκριμένης εργασίας καθώς και τη θεματική ενότητα στην οποία θα συμπεριληφθεί.
Οι συγγραφείς των οποίων οι εργασίες θα γίνουν δεκτές προς παρουσίαση ως Ελεύθερη Ανακοίνωση (ΕΑ), είναι υποχρεωτικό να τις παρουσιάσουν στο Συνέδριο.

Οδηγίες για την υποβολή περίληψης επιστημονικής εργασίας
H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (ARIAL, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. (χωρίς τους πίνακες και τις βιβλιογραφικές αναφορές). Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) ARIAL μέγεθος 12pt.
Οι περιλήψεις των εργασιών που θα γίνουν αποδεκτές θα δημοσιευθούν στο Βιβλίο Περιλήψεων του Συνεδρίου. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας: να αναγράφεται με κεφαλαίους χαρακτήρες
• Τα ονόματα των συγγραφέων θα πρέπει να γράφονται στην ονομαστική με πεζοκεφαλαία,
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)
• Δομή Εργασίας – Περίληψης
α) Εισαγωγή
β) Σκοπός
γ) Υλικό – Μεθοδολογία
δ) Αποτελέσματα
ε) Συμπεράσματα