Γενικές Πληροφορίες – ΨΥΧΟΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗΣ 2023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Ψυχοπροφυλακτική Εταιρεία, Αριστείδου Παππά 2, Τ.Κ. 11521 Αθήνα.
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Λεωφόρος Βας. Σοφίας 127, 11521 Αθήνα
Παρασκευή 17, Σάββατο 18 & Κυριακή 19 Μαρτίου 2023.

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από τη γραμματεία μετά το τέλος του Συνεδρίου.
Για την έκδοση πιστοποιητικού, απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, περισσότερο του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Οι Ελεύθερες Ανακοινώσεις θα ενταχθούν στο πρόγραμμα του Συνεδρίου και θα παρουσιαστούν μαζί με τις υπόλοιπες εισηγήσεις. Δεν θα υπάρξουν συνεδρίες μόνο για Ελεύθερες Ανακοινώσεις. Οι Αναρτημένες Ανακοινώσεις θα αναρτηθούν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.