ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – PERINATAL 2023

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ελληνική Εταιρεία Περιγεννητικής Ιατρικής (Ε.Ε.Π.Ι.), Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, τηλ.: 2107796310, e-mail: info@perinatal.gr. Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Μέγαρο-Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 115 21 Αθήνα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: Παρασκευή 1, Σάββατο 2 και Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2023

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ: Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).