ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ENDOSCOPY 2022

Γενικές Πληροφορίες

ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
Ελληνική Εταιρεία Γυναικολογικής Ενδοσκόπησης
E-mail: info@eege.gr Website: https://www.eege.gr/
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα είναι δυνατή η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.
Η δυνατότητα αυτή δίνεται και από το site της Επιστημονικής Εταιρείας.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens (Μιχαλακοπούλου 50, T.K. 11528, Αθήνα, τηλ. 2107278600)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ:
Παρασκευή 25 – Κυριακή 27 Νοεμβρίου 2022

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Η Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 8 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ:
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

.

Για την είσοδο στην αίθουσα απαιτείται: Επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου