Γενικές Πληροφορίες – ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ 2021

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ευεργέτου Γιαβάση 71, 15342, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, E-mail info@hellenic-embryomitriki.gr

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει 5 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Σεμιναρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.