Γενικές Πληροφορίες – ΕΜΒΡΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ 2021

Slide

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΒΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ευεργέτου Γιαβάση 71, 15342, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, E-mail info@hellenic-embryomitriki.gr

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Crowne Plaza Athens
Παρασκευή 21, Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Μαΐου 2021

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο των αιθουσών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Συνεδρίας τους. Η συνεδριακή αίθουσα θα παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων (2 λεπτά).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με υπολογιστές, θα είναι αναρτημένες ηλεκτρονικά οι ανακοινώσεις και τις τρείς (3) μέρες του Συνεδρίου. Ο Σύνεδρος θα έχει την δυνατότητα καθ’ όλη την διάρκεια του Συνεδρίου να ανατρέξει σε οποιαδήποτε ανακοίνωση επιθυμεί, με βάση τον αριθμό της εκάστοτε ανακοίνωσης.

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα διανεμηθούν από την Γραμματεία την τελευταία ημέρα. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Σεμιναρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.