Θεματολογία & Invited Speaker

Θεµατολογία

Beginning of human life – scientific, religious, philosophical and legal controversies
Cancer associated pregnancy- maternal and fetal implications
Classification of posterior fossa anomalies
Complications in monochorionic twin pregnancies
Diagnosis and outcome of first-trimester growth delay
Fetal anemia
Fetal aneurysm- what to do
Fetal growth in multiple pregnancies
First trimester ultrasound and cffDNA analysis.
Hydrops fetalis. Diagnosis and management
IVF and fetal abnormalities
Late onset IUGR – is ultrasound is the final tool?
Placenta accreta spectrum ultrasound imaging
Sonopartogram
The role of ultrasound in the management of diabetic pregnancies
The use of Laser in Obstetrics
TTTS syndrome and the fetal heart.
Ultrasonography of fetal urinary system problems.
Ultrasonography in the antenatal diagnosis of single gene disorders
Ultrasound uterine scar imaging in non pregnant women
Αναγνώριση ανωµαλιών στο τρίτο τρίµηνο υπό το πρίσµα του νέου νόµου
Αντιµετώπιση εµβρύων µε ενδοµήτρια καθυστέρηση ανάπτυξης
Ενδοµήτριες λοιµώξεις
Προγεννητικός Έλεγχος σκελετικών ανωµαλιών
Στοιχεία για τον προσυµπτωµατικό έλεγχο πληθυσµού για πρόωρο τοκετό

Ξένοι προσκεκληµένοι οµιλητές

Cansun Demir Suleiman

Crnogorac Snezana

D’ Addario Vincenzo

Dimassi Kaouther

Kurjak Asim

Muresan Daniel