Γενικές Πληροφορίες – EMBRYOMHTRIKHS 2023

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΜΒΥΟΜΗΤΡΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ευεργέτου Γιαβάση 71, 15342, Αγία Παρασκευή, Αθήνα, E-mail info@hellenic-embryomitriki.gr

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Ξενοδοχείο Du Lac
Παρασκευή 26, Σάββατο 27 & Κυριακή 28 Μαΐου 2023

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΚΟΝΚΑΡΔΕΣ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο τις ονομαστικές τους κονκάρδες κατά την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα που βρίσκεται στην είσοδο/έξοδο των αιθουσών.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Οι ομιλητές θα πρέπει να παραδίδουν το υλικό της ομιλίας τους, τουλάχιστον τριάντα (30) λεπτά πριν την έναρξη της Συνεδρίας τους. Η συνεδριακή αίθουσα θα παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση με Power Point.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ (Ε.Α.)
Διάρκεια παρουσίασης: δέκα (10) λεπτά συμπεριλαμβανομένων των ερωτήσεων (2 λεπτά).

ΕΚΘΕΣΗ
Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και μηχανημάτων.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία θα χορηγήσει μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης στους ιατρούς που θα παρακολουθήσουν το Συνέδριο.

BADGES & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά από την Γραμματεία με το τέλος του Συνεδρίου. Απαιτείται παρακολούθηση από τους συμμετέχοντες, άνω του εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Σεμιναρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).

ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Επίσημη γλώσσα είναι η Ελληνική και η Αγγλική.