ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-8-ultrasound-2021

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.)
Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107796310,
e-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή 01, Σάβατο 02 και Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021

Μοριοδότηση: Αναμένεται μοριοδότηση από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.)

Επίσημη γλώσσα: Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.).