ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-8-ultrasound-2021

Γενικές πληροφορίες

Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Υπερήχων στη Μαιευτική & Γυναικολογία (Ε.Ε.Υ.Μ.Γ.)
Μιχαλακοπούλου 85, Τ.Κ. 11528 Αθήνα, Τηλ.: 2107796310,
e-mail: hellenicultrasound@yahoo.gr

Κατά την διάρκεια του Συνεδρίου με φυσική παρουσία, θα είναι δυνατή, η εγγραφή/ανανέωση συνδρομής μελών.

Τόπος διεξαγωγής του Συνεδρίου: Porto Palace Hotel, 26ης Οκτωβρίου 65, 54628 Θεσσαλονίκη, Τηλ.2310 504504, www.portopalace.gr

Ημερομηνίες διεξαγωγής του Συνεδρίου: Παρασκευή 01, Σάβατο 02 και Κυριακή 03 Οκτωβρίου 2021

Έκθεση: Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών εταιρειών και προϊόντων.

Μοριοδότηση: Αναμένεται μοριοδότηση από την Ελληνική Μαιευτική & Γυναικολογική Εταιρεία (Ε.Μ.Γ.Ε.)

Επίσημη γλώσσα: Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική. Δεν θα υπάρχει μετάφραση.

Ονομαστικές κονκάρδες: Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φέρουν σε εμφανές σημείο την ονομαστική τους κονκάρδα καθόλη την διάρκεια της παραμονής τους στον συνεδριακό χώρο, καθώς επίσης και να την επιδεικνύουν στο ειδικό μηχάνημα (scanner) κατά την είσοδο/έξοδό τους από τις αίθουσες.

Πιστοποιητικό παρακολούθησης: Τα πιστοποιητικά παρακολούθησης θα αποσταλούν μετά το πέρας του Συνεδρίου, με την προϋπόθεση παρακολούθησης, περισσότερο από το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού χρόνου του Συνεδρίου, βάσει των ρητών οδηγιών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.). Ο χρόνος παρακολούθησης καταγράφεται τόσο κατά την φυσική παρουσία κάθε συμμετέχοντα στο Συνέδριο όσο και κατά την on line παρακολούθηση του Συνεδρίου.