Υποβολή εργασιών – 9HPV – 2020

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ
Ελεύθερων ανακοινώσεων και ηλεκτρονικών posters
Υποβολή περιλήψεων: Έως 22 Μαΐου 2020

1. Η υποβολή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο www.9hpv.mdcongress.gr. Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο.
2. Η Ελληνική HPV Εταιρεία θα βραβεύσει και εφέτος τις τρεις καλύτερες εργασίες από αυτές που θα παρουσιαστούν στο Συνέδριο, είτε υπό μορφή ελεύθερων ανακοινώσεων (ΕΑ), είτε υπό μορφή ηλεκτρονικών παρουσιάσεων (e-Posters, e-P). Η επιλογή θα γίνει από ειδική τριμελή Επιτροπή Βράβευσης. Το 1ο βραβείο θα αφορά σε 1.000 €, το δεύτερο σε 500 € και το τρίτο σε Πιστοποιητικό Βράβευσης.
3. H περίληψη των εργασιών πρέπει να έχει έκταση έως μία σελίδα Α4 (TIMES NEW ROMAN, μέγεθος 12pt) και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις. Eφ’ όσον επιθυμούν οι συγγραφείς να υποβάλλουν την εργασία τους προς κρίση για πιθανή βράβευση, θα πρέπει παράλληλα με την περίληψη να υποβάλλουν ένα κείμενο έκτασης 2-3 σελίδων Α4 (συμπεριλαμβανομένης και της βιβλιογραφίας) με περισσότερες λεπτομέρειες όσον αφορά στην εκπονηθείσα εργασία. Με αυτή τη μορφή θα περιληφθεί η εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου, ανεξαρτήτως αν θα βραβευθεί ή όχι. Στα πρακτικά, θα συμπεριληφθούν μόνο τα κείμενα που θα σταλούν έγκαιρα!
4. ΣΗΜΑΝΤΙΚO: Οι εργασίες θα γίνονται δεκτές μόνο στην περίπτωση που τουλάχιστον δύο από τους συγγραφείς έχουν προπληρώσει το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο. Το δικαίωμα συμμετοχής ενός εκάστου συγγραφέα λαμβάνεται υπ’ όψιν μόνον για μια υποβληθείσα εργασία.
5. Οι συγγραφείς είναι φρόνιμο να επιβεβαιώσουν τηλεφωνικά την παραλαβή των περιλήψεών τους στο 210.60.74.208. Οι περιλήψεις των εργασιών θα δημοσιευθούν με απ’ ευθείας αναπαραγωγή από το πρωτότυπο κείμενο, γι’ αυτό παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

Η διάταξη της ύλης πρέπει να ακολουθεί την σειρά:
• Τίτλος εργασίας (κεφαλαία γράμματα)
• Συγγραφείς (πεζά γράμματα, με υπογραμμισμένο το όνομα του παρουσιάζοντος την εργασία και τα αρχικά των ονομάτων θα έπονται των επωνύμων, π.χ. Παπαδόπουλος Γ., Γεωργίου Θ., κλπ.)
• Προέλευση εργασίας (ίδρυμα, κλινική, νοσοκομείο)

Η περίληψη (πεζά γράμματα) θα πρέπει να περιλαμβάνει:
• Σκοπό εργασίας • Υλικά και Μέθοδο • Αποτελέσματα • Συμπεράσματα
Το σύνολο του κειμένου σε χαρακτήρες γραμμάτων (FONT) TIMES NEW ROMAN μέγεθος 12, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 250 λέξεις.
• Υποδείξτε τον επιθυμητό τρόπο παρουσίασης της εργασίας σας (εάν είναι ΕΑ ή e-P).

Σε κάθε περίπτωση η Επιστημονική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα της τελικής απόφασης του τρόπου παρουσίασης της εργασίας.

 

Προϋπόθεση για την υποβολή περίληψης αποτελεί η προεγγραφή και προπληρωμή στο Συνέδριο. Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την εγγραφή σας.